ІННОВАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Колобердянко І.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки,
природних ресурсів і економічної теорії
Запорізького національного університету
Метельська Н.С.
студентка
Запорізького національного університету

У статті розглядається вплив глобалізаційних процесів на сферу управління персоналом. З’ясовується, які інноваційні практики можуть бути упроваджені на сучасних підприємствах в HR-сфері. Проведено дослідження щодо нових вимог в сфері менеджменту та її стан на сучасному етапі. Також розглянуті сучасні підходи до управління персоналом для того, щоб запобігти негативних наслідків соціально-економічних зрушень.
Ключові слова: глобальні виклики, глобальні процеси, управління персоналом, управління талантами, мета-програми, інформаційно-комунікативні технології, залученість персоналу.

Колобердянко И.И., Метельская Н.С. ИННОВАЦИОННЫЕ СДВИГИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается влияние глобализаций процессов на сферу управления персоналом. Уясняется, какие инновационные практики могут быть внедрены на современных предприятиях в HR-сфере. Проведено исследование новых требований в сфере менеджмента и его состояние на современном этапе. Также рассмотрены современные подходы к управлению персоналом для того, чтобы предотвратить негативных последствий социально-экономических сдвигов.
Ключевые слова: глобальные вызовы, глобальные процессы, управление персоналом, управление талантами, мета-программы, информационно-коммуникативные технологии, вовлеченность персонала.

Koloberdianko І.І., Metelskaya N.S. INNOVATIVE CHANGES IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE GLOBAL ECONOMY
The article examines the impact of globalization processes on the field of personnel management. Researches have been done that innovative practices can be implemented at modern enterprises in the HR-sphere. The study of new requirements in the field of management and its state at the present stage has been conducted. Also reviewed are modern approaches to personnel management in order to prevent the negative effects of socio-economic shifts.
Keywords: global challenges, global processes, human resources management, talent management, metaprograms, information and communication technologies, personnel engagement.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-10

Завантажити статтю (pdf)