ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Горіна Г.О.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статі обґрунтовано необхідності конструктивного наукового переосмислення ролі туристичної галузі в інтеграційних та глобалізаційних процесах. Здійснено співвідношення основних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та Планом заходів з імплементації угоди у сфері туризму. Запропоновано послідовний механізм гармонізації та адаптації національного законодавства у сфері туризму з законодавством ЄС.
Ключові слова: законодавство у сфері туризму, співробітництво, гармонізація, Європейський Союз, acquis communautaire.

Горина А.А. ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА С ЗАКОНОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье обоснована необходимость конструктивного научного переосмысления роли туристической отрасли в интеграционных и глобализационных процессах. Осуществлено соотношение основных положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны и Планом мероприятий по имплементации соглашения в сфере туризма. Предложен последовательный механизм гармонизации и адаптации национального законодательства в сфере туризма с законодательством ЕС.
Ключевые слова: законодательство в сфере туризма, сотрудничество, гармонизация, Европейский Союз, acquis communautaire.

Gorina G.O. HARMONIZATION OF NATIONAL LEGISLATION IN THE SPHERE OF TOURISM WITH THE LAW OF EUROPEAN UNION
The article substantiates the need for a constructive scientific rethinking of the role of the tourism industry in the integration and globalization processes taking into account that tourism is one of the priority directions of economy and culture development. The correlation between the main provisions of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, and the Action Plan for the implementation of the agreement in the field of tourism has been implemented. A sequential mechanism for the harmonization and adaptation of national tourism legislation with EU legislation, has been proposed.
Keywords: legislation in the sphere of tourism, cooperation, harmonization, European Union, acquis communautaire.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-8

Завантажити статтю (pdf)