ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИНОК»

Шадура-Никипорець Н.Т.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Чернігівського національного технологічного університету
Мініна О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Чернігівського національного технологічного університету

Стаття присвячена дослідженню основних теоретичних підходів до змістовного наповнення категорії “ринок” та їх історико-логічної трансформації. Ринок, як одна із базових економічних категорій, носить історичний характер, тобто відповідає певним умовам та етапу суспільного розвитку, і, відповідно, її зміст та сутність характеризуються послідовною зміною та модифікацією підходів. Встановлено, що найбільш поширеними є просторовий, політекономічний, системний, інституціональний, відтворювальний та інфраструктурний підходи.
Ключові слова: ринок, підхід, ринковий механізм, категорія, ринкові відносини, сфера обігу.

Шадура-Никипорец Н.Т., Минина О.В. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ НАПОЛНЕНИЮ КАТЕГОРИИ «РЫНОК»
Статья посвящена исследованию основных теоретических подходов к содержательному наполнению категории “рынок” и их историко-логической трансформации. Рынок, как одна из базовых экономических категорий, носит исторический характер, то есть соответствует определенным условиям и этапам общественного развития, и, соответственно, ее содержание и сущность характеризуются последовательной сменой и модификацией подходов. Установлено, что наиболее распространенными являются пространственный, политэкономическое, системный, институциональный, воспроизводственный и инфраструктурный подходы.
Ключевые слова: рынок, подход, рыночный механизм, категория, рыночные отношения, сфера обращения.

Shadura-Nykyporets N.T., Minina O.V. BASIC APPROACHES TO CONTENT CATEGORY “MARKET”
The article is devoted to the study of the essence of the main theoretical approaches to the content content of the market category and their historical and logical transformation. The market, as one of the basic economic categories, has a historical character, that is, it corresponds to certain conditions and a stage of social development, and, accordingly, its content and essence are characterized by a consistent change and modification of approaches. It is established that the most widespread are spatial, polytechnical, systemic, institutional, reproductive and infrastructural approaches.
Keywords: market, approach, market mechanism, category, market relations, sphere of circulation.

DOI:  10.32782/2524-0072/2018-19-6

Завантажити статтю (pdf)