ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Піонт Н.С.
аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

У статті розглядаються заощадження домашніх господарств як макроекономічна категорія, а також можливість їх використання в якості джерела розширеного відтворення. Виділено підходи щодо дослідження заощаджень домашніх господарств, розглянуто механізм трансформації заощаджень домашніх господарств в інвестиції.
Ключові слова: заощадження; дохід; фінанси; домашні господарства; розширене відтворення; інвестиції; національна економіка.

Пионт Н.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В статье рассматриваются сбережения домашних хозяйств как макроэкономическая категория, а также возможность их использования в качестве источника расширенного воспроизводства. Выделены подходы к исследованию сбережений домашних хозяйств, рассмотрен механизм трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции.
Ключевые слова: сбережения; доход; финансы; домашние хозяйства; расширенное воспроизводство; инвестиции; национальная экономика.

Piont N.S. THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SAVINGS OF HOUSEHOLDS
The article considers savings of households as a macroeconomic category, as well as the possibility of using household savings as a source of expanded reproduction. The approaches to researching savings of households are highlighted. The mechanism of transformation of savings of households into investments is considered.
Keywords: savings; income; finances; households; extended playback; investment; National economy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-4

Завантажити статтю (pdf)