РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ VIP-КЛІЄНТАМ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Гиршкан Р.Р.
студентка
Чернівецького торгово-економічного інституту
Київського національного торгово-економічного університету
Гут Л.В.
кандидат економічних наук,
завідувач кафедри фінансів
Чернівецького торгово-економічного інституту
Київського національного торгово-економічного університету

У статті досліджено особливості технології обслуговування і ефективності продаж VIP-клієнтам. Розглянуто еволюцію персонального обслуговування в банківських установах. Узагальнені основні напрями персонального обслуговування як юридичних, так й фізичних осіб – клієнтів банківських установ.
Ключові слова: ринок банківських послуг, фінансові послуги, інновації, VIP banking, Private banking.

Гиршкан Р.Р., Гут Л.В. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДАЖИ VIP-КЛИЕНТАМ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
В статье исследованы особенности технологии обслуживания и эффективности продаж VIP-клиентам. Рассмотрена эволюция персонального обслуживания в банковских учреждениях. Обобщены основные направления персонального обслуживания как юридических, так и физических лиц - клиентов банковских учреждений.
Ключевые слова: рынок банковских услуг, финансовые услуги, инновации, VIP banking, Private banking.

Girshkan R.R., Gut L.V. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF SERVICE AND EFFECTIVE SALE OF VIP-CUSTOMERS OF BANK PRODUCTS
In the article the features of service technology and sales efficiency of VIP-clients are investigated. The evolution of personal service in banking institutions is considered. Generalized areas of personal service for both legal and natural persons - clients of banking institutions.
Keywords: banking services market, financial services, innovations, VIP banking, Private banking.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-1

Завантажити статтю (pdf)