ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТИПОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

Бондарєва Т.І.
кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Стаття присвячена актуальним питанням управління ризиками в підприємництві. Ідентифіковано основні ризики типових бізнес-моделей. Запропоновано виділяти ризик інформації та ризик стимулів при аналізі моделей бізнесу. Проаналізовано їхні симптоми (фактори), визначено основні причини і можливі наслідки настання ризиків. Запропоновано шляхи боротьби з ідентифікованими ризиками залежно від місця бізнес-моделі в системі класифікації.
Ключові слова: бізнес-модель, ризик, бізнес-процес, цінність, ризик інформації, ризик стимулів, зацікавлені сторони.

Бондарева Т.И. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ТИПОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Статья посвящена актуальным вопросам управления рисками в предпринимательстве. Идентифицированы основные риски типовых бизнес-моделей. Предложено выделять риск информации и риск стимулов при анализе моделей бизнеса. Проанализированы их симптомы (факторы), определены основные причины и возможные последствия наступления рисков. Предложены пути борьбы с идентифицированными рисками в зависимости от места бизнес-модели в системе классификации.
Ключевые слова: бизнес-модель, риск, бизнес-процесс, ценность, риск ин-формации, риск стимулов, заинтересованные стороны.

Bondarieva T.I. RISKS IDENTIFICATION OF TYPICAL BUSINESS MODELS
The article is devoted to current issues of risk management in entrepreneurship. The main risks of typical business models are identified. It is proposed to highlight the risk of information and the risk of incentives in the analysis of business models. Analyzed their symptoms (factors), identified the main causes and possible consequences of the occurrence of risks. The ways of dealing with the identified risks are proposed depending on the place of the business-model in the classification system.
Keywords: business model, risk, business process, value, risk of information, risk of incentives, stakeholders.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-147

Завантажити статтю (pdf)