ПРОБЛЕМА І АНАЛІЗ ВІД`ЄМНОГО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ
УКРАЇНИ ЗА 2008-2017 РОКИ

Сьомченко В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Запорізького національного університету
Ільченко Д.А.
студентка
Запорізького національного університету

У статті розглянуто динаміку зовнішньої торгівлі товарами в Україні за останні 10 років. Приведено інформацію про товарну структуру експорту і імпорту України за 2017 рік. Проаналізовано причини відставання обсягів експорту від обсягів імпорту. Перераховано негативні сторони експорту низькотехнологічної продукції. Порівняно частку експорту засобів транспорту з імпортом відповідних товарів. Визначено перспективи виробництва та експорту високотехнологічної продукції. Запропоновано шляхи розвитку підприємств у яких сконцентровано науково-технічний потенціал і шляхи налагодження експортної активності українських підприємств.
Ключові слова: зовнішня торгівля, торговельний баланс, структура експорту та імпорту, науково-технічний потенціал.

Сёмченко В.В., Ильченко Д.А. ПРОБЛЕМА И АНАЛИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО
ТОРГОВОГО БАЛАНСА УКРАИНЫ ЗА 2008-2017 ГОДЫ 

В статье рассмотрена динамика внешней торговли товарами в Украине за последние 10 лет. Приведена информация о товарной структуре экспорта и импорта Украины за 2017 год. Проанализированы причины отставания объемов экспорта от объемов импорта. Перечислено отрицательные стороны экспорта низкотехнологической продукции. По сравнению долю экспорта средств транспорта с импортом соответствующих товаров. Определены перспективы производства и экспорта высокотехнологичной продукции. Предложены пути развития предприятий в которых сконцентрировано научно-технический потенциал и пути налаживания экспортной активности украинских предприятий.
Ключевые слова: внешняя торговля, торговый баланс, структура экспорта и импорта, научно-технический потенциал.

Somchenko V.V., Ilchenko D.A. PROBLEM AND ANALYSIS OF THE NEGATIVE FOREIGN ECONOMIC TRADE
BALANCE OF UKRAINE FOR 2008-2017

The article examines the dynamics of foreign trade in goods in Ukraine over the past 10 years. The information on the commodity structure of Ukraine's exports and imports for 2017 is given. The reasons behind the lags of export volumes from the volume of imports are analyzed. The negative aspects of exports of low-tech products are listed. Comparatively, the share of exports of means of transport with the import of the corresponding goods. The prospects of production and export of high-tech products are determined. The ways of development of enterprises in which the scientific and technical potential and ways of adjusting the export activity of Ukrainian enterprises are concentrated is offered.
Key words: foreign trade, trade balance, export and import structure, scientific and technical potential.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-146

Завантажити статтю (pdf)