АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

Рахман М.С.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків
Сівакова О. А.
студентка економічного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Мета статті полягає у дослідженні теоретичної сутності та особливостей ринку лікарських препаратів України, виявленню основних проблем, тенденцій та перспектив розвитку галузі. Проведено статистичний аналіз структурних зрушень економічних показників вітчизняного ринку лікарських препаратів в динаміці. Розроблено проект щодо вдосконалення функціонування ринку лікарських засобів України.
Ключові слова: лікарські засоби, ринок, аналіз, структура, аптека, Україна, рекомендації.

Рахман М.С, Сивакова О.А. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Цель статьи состоит в исследовании теоретической сущности и особенностей рынка лекарственных препаратов Украины, выявлению основных проблем, тенденций и перспектив развития отрасли. Выполнен статистический анализ структурных сдвигов экономических показателей отечественного рынка лекарственных препаратов в динамике. Разработан проект по совершенствованию функционирования рынка лекарственных средств Украины.
Ключевые слова: лекарственные средства, рынок, анализ, структура, аптека, Украина, рекомендации.

Rahman M.S., Sivakova O.A ANALYSIS OF TRENDS AND PROSPECTS FOR PHARMACEUTICAL MARKET DEVELOPMENT
The purpose of the article is to study the theoretical nature and characteristics of the pharmaceutical market of Ukraine, to identify the main problems, trends and development prospects of the industry. A statistical analysis of the structural shifts in the economic indicators of the domestic drug market has been performed. A project has been developed to improve the Ukrainian drug market.
Keywords: drugs, market, analysis, structure, pharmacy, Ukraine, recommendations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-145

Завантажити статтю (pdf)