РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Фурсова В.А.
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри фінансів
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківського авіаційного інституту»
Шалун І.М.
студентка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківського авіаційного інституту»
Лазебна І.Р.
студентка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківського авіаційного інституту»

Стаття присвячена актуальним питанням, пов'язаним з реформуванням системи бухгалтерського обліку в банківських установах. Проаналізовано ключові зміни в новому Плані бухгалтерських рахунків для банків, прийнятому в 2017 році, в порівнянні з Планом рахунків, прийнятому у 2004 році. Основний акцент автори зробили на дослідженні змін у розрізі груп рахунків. Наведено переваги нововведень реформування для банківської системи.
Ключові слова: банк, план рахунків, група рахунків, реформування, амортизована вартість, справедлива вартість.

Фурсова В.А., Шалун И.Н., Лазебная И.Р. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с реформированием системы бухгалтерского учета в банковских учреждениях. Проанализированы ключевые изменения в новом Плане бухгалтерских счетов для банков, принятом в 2017 году, по сравнению с Планом счетов, принятом в 2004 году. Основной акцент авторы сделали на изучение изменений в разрезе групп счетов. Обозначены преимущества нововведений реформирования для банковской системы.
Ключевые слова: банк, план счетов, группа счетов, реформирование, амортизированная стоимость, справедливая стоимость.

Fursova V.A., Shalun I.M, Lazebnaya I.R. REFORMING THE SYSTEM OF ACCOUNTING IN
BANKING INSTITUTIONS

The article is devoted to the actual issues related to the reform of the accounting system in banking institutions. The authors compared the new Plan of Accounts for Banks, adopted in 2017 with the Plan of Accounts, adopted in 2004, and identified a number of changes. The main emphasis was made by the authors on the study of changes in groups of accounts. The advantages of reforming innovations for the banking system were indicated.
Keywords: bank, Plan of accounts, group of accounts, reform, amortized value, fair value.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-143

Завантажити статтю (pdf)