МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Фатенок-Ткачук А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Данилко А.Р.
магістр
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена методиці виявлення та аналізу існуючих резервів підприємства у процесі обліково-аналітичного забезпечення розвитку підприємства. Визначено види резервів за класифікаційними ознаками. Охарактеризовано принципи та етапи пошуку резервів підприємства. Встановлено основні вимоги для організації пошуку резервів. Наведено особливості методики виявлення та аналізу існуючих резервів підприємства.
Ключові слова: резерви підприємства, види резервів, принципи пошуку резервів, аналіз існуючих резервів, методика виявлення резервів.

Фатенок-Ткачук А. А., Данилко А. Р. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена методике выявления и анализа существующих резервов предприятия в процессе учетно-аналитического обеспечения развития предприятия. Определены виды резервов по классификационным признакам. Охарактеризованы принципы и этапы поиска резервов предприятия. Установлены основные требования для организации поиска резервов. Приведены особенности методики выявления и анализа существующих резервов предприятия.
Ключевые слова: резервы предприятия, виды резервов, принципы поиска резервов, анализ существующих резервов, методика выявления резервов.

Fatenok-Tkachuk A. A, Danylko A. R. METHOD OF DETECTION AND ANALYSIS OF EXISTING RESERVES OF THE ENTERPRISE IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCESSING OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
The article is devoted to the method of detection and analysis of existing reserves of the enterprise in the process of accounting and analytical support for the development of the enterprise. Types of reserves are defined according to classification criteria. The principles and stages of the search of enterprise reserves are described. The basic requirements for organizing the search of reserves are established. The features of the method of detection and analysis of existing reserves of the enterprise are presented.
Key words: enterprise reserves, types of reserves, principles of search of reserves, analysis of existing reserves, method of detection of reserves.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-142

Завантажити статтю (pdf)