БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Попова В.Д.
кандидат економічних наук
доцент кафедри обліку і оподаткування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Курилюк Н.М.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена розгляду напрямів удосконалення процесу формування бухгалтерської звітності в цілях підвищення інформаційної цінності облікової інформації при прийнятті управлінських рішень. Надано характеристику заходам щодо покращення інформаційного забезпечення управління через виділення додаткових вимог до системи бухгалтерського обліку. Встановлено узгодженість принципів та функцій бухгалтерського обліку із функціями управління. Запропоновано напрями удосконалення процесу формування управлінської бухгалтерської звітності.
Ключові слова: бухгалтерська звітність, принципи обліку, система бухгалтерського обліку, система управління, управлінська бухгалтерська звітність, управлінське рішення, функції управління.

Попова В.Д., Курылюк Н.Н. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Статья посвящена рассмотрению направлений совершенствования процесса формирования бухгалтерской отчетности в целях повышения информационной ценности учетной информации при принятии управленческих решений. Предоставлена характеристика мероприятиям относительно улучшения информационного обеспечения управления через выделение дополнительных требований к системе бухгалтерского учета. Установлено согласованность принципов и функций бухгалтерского учета с функциями управления. Предложены направления совершенствования процесса формирования управленческой бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, принципы учета, система бухгалтерского учета, система управления, управленческая бухгалтерская отчетность, управленческое решение, функции управления.

Popova V.D., Kuryliuk N.M. ACCOUNTING REPORTING IN THE SYSTEM OF INFORMATION MANAGEMENT ENTERPRISE MANAGEMENT
The article is devoted to the consideration of directions for process improvement of the formation accounting statements in order to increase the informational value of accounting information when is making managerial decisions. The characteristic of measures for improvement of management information support through allocation of additional requirements to the accounting system is provided. The consistency of principles and functions of accounting with management functions is established. The directions to the process improvement of formation managerial accounting statements are offered.
Keywords: Accounting statements, accounting principles, accounting system, management system, managerial accounting statements, managerial decision, management functions.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-139

Завантажити статтю (pdf)