ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Петренко А.Я.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Попова В.Д.
кандидат економічних наук
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто основи організації обліку основних засобів на підприємствах. Висвітлено проблематику існування різних підходів до існуючої термінології та визначення економічної сутності основних засобів в умовах гармонізації їх обліку із міжнародними стандартами. Порушено питання щодо удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних засобів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення обліку і контролю основних засобів на підприємствах.
Ключові слова: основні засоби, організація бухгалтерського обліку, облік основних засобів, автоматизація основних засобів, первинний облік, переоцінка основних засобів.

Петренко А. Я., Попова В. Д. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрены основы организации учета основных средств на предприятиях. Освещены проблематику существование различных подходов к существующей терминологии и определения экономической сущности основных средств в условиях гармонизации их учета с международными стандартами. Затронуты вопросы по совершенствованию содержания и состава носителей информации по учету основных средств. Предложены меры по совершенствованию учета и контроля основных средств на предприятиях.
Ключевые слова: основные средства, организация бухгалтерского учета, учет основных средств, автоматизация основных средств, первичный учет, переоценка основных средств.

Petrenko A. Y., Popova V. D., ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
The article deals with the basics of accounting of fixed assets on enterprises. The problem of the existence of different approaches to existing terminology and definition of the economic substance of fixed assets in conditions of harmonization of their accounting with international standards are higlighted. The question of improving the content and composition of carriers of accounting information of fixed assets is raised. Measures of accounting improvement and control of fixed assets at the enterprises proposed.
Keywords: fixed assets, organization of accounting, accounting of fixed assets, automation of fixed assets, primary accounting, revaluation of fixed assets.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-138

Завантажити статтю (pdf)