ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА МІСЦЕ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Озеран А.В.
доктор економічних наук,
професор кафедри обліку і оподаткування,
Державного вищого навчального закладу
«Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

У статті досліджено сутність, принципи складання і призначення Звіту керівництва (звіту про управління). Доводиться, що Звіт керівництва знаходиться в межах фінансової звітності підприємства і його головне призначення - забезпечити розуміння статей, наведених у супроводжуючих фінансових звітах. Розглядаються і пояснюються принципи, на яких ґрунтується складання Звіту керівництва. На підставі аналізу вимог Директив 2013/34/ЄС і 2014/95/ЄС та Положення з практики «Коментар керівництва» запропоновано орієнтовний перелік питань, що підлягають розкриттю у Звіті керівництва. Викладено пропозиції щодо змістовного наповнення звіту про довкілля і персонал та звіту про корпоративне управління.
Ключові слова: Звіт керівництва, Звіт про управління, нефінансова інформація, призначення Звіту керівництва, принципи Звіту керівництва, фінансове звітування, фінансова звітність, фінансові звіти.

Озеран А.В. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье исследуются сущность, принципы составления и цели Отчета руководства (отчета об управлении). Доказывается, что Отчет руководства лежит в границах финансовой отчетности предприятия и его главная цель – обеспечить понимание статей, приведенных в сопровождающих финансовых отчетах. Рассматриваются и объясняются принципы, на которых основывается составление Отчета руководства. На основе анализа требований Директив 2013/34/ЄС и 2014/95/ЄС, а также Положения по практике «Комментарий руководства» предложен ориентированный перечень вопросов, подлежащих раскрытию в Отчете руководства. Изложены предложения относительно содержания отчета об окружающей среде и персонале и отчета о корпоративном управлении.
Ключевые слова: Отчет руководства, отчет об управлении, нефинансовая информация, цель Отчета руководства, принципы Отчета руководства, финансовая отчетности, финансовые отчеты.

Ozeran A.V. MANAGEMENT REPORT: ESSENCE, STRUCTURE AND PLACE IN THE FINANCIAL REPORTING SYSTEM OF A BUSINESS ENTITY
The paper studies the essence, principles of compilation and object of Management report. It is proved that the Management Report lies in the scope of financial reporting of entities, and its main purpose is to provide additional explanations of amounts reported in the related financial statements. The key principles of the Management Report are considered and explained. Based on the analysis of the requirements of the Directives 2013/34/ЄС and 2014/95/ЄС, as well as the Statement of Practice "Management Commentary", an oriented list of issues to be disclosed in the Management Report is proposed. Suggestions are made regarding the content of the Social and Environmental Report and the Corporate Governance Report.
Key words: Management report, non-financial information, objective of Management report, Principles of Management report, financial reporting, financial report, financial statements.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-137

Завантажити статтю (pdf)