УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Нездойминога О.Є.
кандидат економічних наук
доцент кафедри організації обліку та аудиту
Полтавської державної аграрної академії

Стаття присвячена питанням організації та використання управлінських інформаційних систем в банківських установах. Приділено увагу основним принципам створення банківських технологій. Досліджено окремі аспекти організації автоматизованого робочого місця бухгалтера банку – бек-офісу. Встановлено основні переваги системи ABS BARS, що може впроваджуватись для організації бізнес-процесів сучасних банківських установ, в тому числі й ведення обліку.
Ключові слова: інформаційна система банківської установи, автоматизована банківська система, бек-офіс, АРМ бухгалтера банку, система ABS BARS

Нездойминога Е.Е. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕТЕ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Статья посвящена вопросам организации и использования управленческих информационных систем в банковских учреждениях. Уделено внимание основным принципам создания банковских технологий. Исследованы отдельные аспекты организации автоматизированного рабочего места бухгалтера банка - бэк-офиса. Установлены основные преимущества системы ABS BARS, которая может быть внедрена для организации бизнес-процессов своременных банковских учреждений, в том числе и ведения учета.
Ключевые слова: информационная система банковского учреждения, автоматизирована банковская система, бэк-офис, АРМ бухгалтера банка, система ABS BARS

Nezdoimynoga E. E. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN ACCOUNTING OF BANKING INSTITUTIONS
The article is devoted to the questions of organization and use of management information systems in banking institutions. Attention is paid to the basic principles of creating banking technologies. Some aspects of the organization of the automated workplace of bank accountant (the back office) were investigated. It was established the main advantages of the ABS BARS system, which can be implemented for the organization of business processes of modern banking institutions, including accounting.
Key words: information system of banking institution, automated banking system, back office, AWP (Automated Workplace) of bank accountant, ABS BARS system.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-136

Завантажити статтю (pdf)