ГРОШОВІ КОШТИ : ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Макарович В.К.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородського національного університету»
Фортуненко К.О.
магістрант 
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородського національного університету»

Стаття присвячена розгляду питань відображення інформації про грошові кошти у фінансовій звітності. В статті акцентовано увагу на проблемні моменти щодо складання фінансової звітності у розрізі статей, які містять інформацію про грошові кошти та їх еквіваленти. Висвітлено вплив законодавчих змін на облік руху грошових коштів. За результатами дослідження оцінено вплив здійснення операцій з обліку грошових коштів на прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, рух грошових коштів, фінансова звітність.

Макарович В.К., Фортуненко К.О. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ
Статья посвящена рассмотрению вопросов отражения информации о денежных средствах в финансовой отчетности. В статье акцентировано внимание на проблемные моменты по составлению финансовой отчетности в разрезе статей, содержащих информацию о денежных средствах и их эквивалентах. Освещено влияние законодательных изменений на учет движения денежных средств. По результатам исследования оценено влияние осуществления операций по учету денежных средств на принятие управленческих решений.
Ключевые слова: денежные средства, эквиваленты денежных средств, движение денежных средств, финансовая отчетность.

Makarovych V.K., Fortunenko K.O. MONETARY FUNDS: PROBLEMATIC ASPECTS OF FINANCIAL REPORTING
The article is devoted to the consideration of issues of reflecting information on monetary funds in financial reporting. The paper focuses on problematic aspects in relation to the preparation of financial reporting in view of articles containing information on monetary funds and their equivalents. The impact of legislative changes on cash flow accounting is highlighted. The influence of cash accounting operations on making managerial decisions is evaluated according to research results.
Keywords: monetary funds, cash equivalents, cash flow, financial reporting.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-134

Завантажити статтю (pdf)