ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Курган Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

В статті досліджено практично затребувану проблему програмної підтримки документообігу та обліку вітчизняних товаровиробників при здійсненні експортних операцій. Розроблено актуальну на 2018 рік схему документообігу підприємства під час продажів продукції за межами митної території України. Виявлено причини відсутності електронних форм документів, необхідних для оформлення експортних операцій, в українських облікових програмах. Запропоновано модернізувати бухгалтерське програмне забезпечення підприємств-експортерів шляхом додавання електронних форм наступних первинних облікових документів: Специфікація, Замовлення експедитору, Інвойс, Відвантажувальна специфікація, Інформація про виробника. Описано обов'язкові реквізити та активні поля даних електронних форм, а також вимоги для їх успішної інтег-рації до облікової бази.
Ключові слова: експортні операції, нерезидент, іноземна валюта, документообіг, контракт, інвойс, митна декларація

Курган Н.В. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВА-НИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследована практически востребованная проблема программной поддержки документооборота и учета отечественных товаропроизводителей при осуществлении экспортных операций. Разработана актуальная на 2018 г. схема документооборота предприятия при продажах продукции за пределами таможенной территории Украины. Выявлены причины отсутствия электронных форм документов, необходимых для оформления экспортных операций, в украинских учетных программах. Предложено модернизировать бухгалтерское программное обеспечение предприятий-экспортеров путем добавления электронных форм следующих первичных учетных документов: Спецификация, Заказ экспедитору, Инвойс, Отгрузочная спецификация, Информация о производителе. Описаны обязательные реквизиты и активные поля данных электронных форм, а также требования для их успешной интеграции в учетную базу.
Ключевые слова: экспортные операции, нерезидент, иностранная валюта, документооборот, контракт, инвойс, таможенная декларация

Kurhan N.V. SOFTWARE OF DOCUMENTING OF UKRAINIAN ENTERPRISES 'S PRODUCT EXPORT
In the article, the practically in-demand problem of program support of document flow and accounting of producers during export operations is investigated. The scheme of document flow of the enterprise, relevant for 2018, at sales of production outside the customs territory of Ukraine is developed. The reasons for the absence of electronic forms of documents for processing export transactions in accounting programs that are used by Ukrainian enterprises are identified. It is proposed to modernize the accounting software of exporting enterprises by adding electronic forms of the following primary accounting documents: Specification, Order for transportation, Invoice, Shipping specification, Information about the manufacturer. Mandatory requisites and active fields of data of electronic forms are described for their successful integration into the accounting base.
Keywords: export operations, non-resident, foreign currency, document flow, contract, invoice, customs declaration.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-132

Завантажити статтю (pdf)