ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кузь В.І.
кандидат економічних наук
доцент кафедри обліку і оподаткування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Тиніц І.І.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена формуванню обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими процесами на підприємстві. Визначено зміст інформаційних запитів управлінського персоналу в розрізі етапів прийняття рішень при управлінні виробничими процесами. Встановлено прийнятність принципів бухгалтерського обліку для формування релевантних даних про витрати для управління виробничими процесами. Доведено важливість класифікації витрат для формування якісного обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими процесами на підприємстві.
Ключові слова: аналітичне забезпечення, витрати, змінні витрати, класифікація витрат, облікове забезпечення, постійні витрати, принципи бухгалтерського обліку.

Кузь В.И., Тыниц И.И. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена формированию учетно-аналитического обеспечения управления производственными процессами на предприятии. Определено содержание информационных запросов управленческого персонала в разрезе этапов принятия решений при управлении производственными процессами. Установлено приемлемость принципов бухгалтерского учета для формирования релевантных данных о расходах для управления производственными процессами. Доказана важность классификации расходов для формирования качественного учетно-аналитического обеспечения управления производственными процессами на предприятии.
Ключевые слова: аналитическое обеспечение, расходы, переменные затраты, классификация расходов, учетное обеспечение, постоянные расходы, принципы бухгалтерского учета.

Kuz V.I., Tynits I.I. ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANUFACTURING PROCESSES MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
The article is devoted to the formation of accounting and analytical support for the manufacturing process management in enterprise. The content of information request of managerial staff at the decision stage of the manufacturing process management is determined. The acceptance of accounting principles for the formation of the information about relevant cost for manufacturing process management is established. The importance of cost classification for the formation of qualitative accounting and analytical support for the manufacturing process management in the enterprise is proved.
Key words: analytical support, cost, variable costs, cost classification, accounting support, fixed costs, accounting principles.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-131

Завантажити статтю (pdf)