ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАКОПИЧЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ
ОБЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Занько Б.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Університету державної фіскальної служби України

Обґрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського обліку інформації, у тому числі щодо бази оподаткування, що використовується для обчислення загальнодержавних податків і зборів. Проведено аналіз наявності у Податковому кодексі України таких обов’язкових елементів податку, як об'єкт оподаткування та база оподаткування, у розрізі загальнодержавних податків і зборів.
Ключові слова: база оподаткування, бухгалтерський облік, загальнодержавний збір, загальнодержавний податок, об'єкт оподаткування.

Занько Б.М. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАКОПЛЕНИЯ В УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О БАЗЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Обоснована необходимость накопления в системе бухгалтерского учета информации, в том числе относительно базы налогообложения, используемой для исчисления общегосударственных налогов и сборов. Проведен анализ наличия в Налоговом кодексе Украины таких обязательных элементов налога, как объект налогообложения и база налогообложения, в разрезе общегосударственных налогов и сборов.
Ключевые слова: база налогообложения, бухгалтерский учет, общегосударственный сбор, общегосударственный налог, объект налогообложения.

Zanko B.M. PROBLEM ASPECTS OF ACCUMULATION IN THE ACCOUNTING OF THE INFORMATION OF THE
TAX BASE FOR CALCULATION OF NATIONWIDE TAXES AND FEES

Necessity of accumulation in an accounting system of the information, including regarding the tax base used for calculation of nationwide taxes and fees is justified. Analysis of presence in the Tax Code of Ukraine of such compulsory elements of the tax, as the taxable item and the tax base is carried out, in cut of nationwide taxes and fees.
Keywords: tax base, accounting, nationwide fee, nationwide tax, taxable item.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-126

Завантажити статтю (pdf)