ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Жиряда Х.В.
магістр
Державного вищого навчального закладу «Ужгородського національного університету»
Савчук Д.Г.
кандидат економічних наук
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена проблемам недосконалості організації і методики бухгалтерського обліку податкових розрахунків підприємства. Проаналізовано та систематизовано проблеми облікового забезпечення податкових розрахунків в працях науковців. Запропоновано вирішення ідентифікованих проблем шляхом реформування норм чинного законодавства України.
Ключові слова: податкові розрахунки, податкова звітність, облік податкових платежів, графік документообігу, єдиний електронний рахунок.

Жиряда К.В., Савчук Д.Г. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
Статья посвящена проблемам несовершенства организации и методики бухгалтерского учета налоговых расчетов предприятия. Проанализированы и систематизированы проблемы учетного обеспечения налоговых расчетов в трудах ученых. Предложено решение идентифицированных проблем путем реформирования норм действующего законодательства Украины.
Ключевые слова: налоговые расчеты, налоговая отчетность, учет налоговых платежей, график документооборота, единый электронный счет.

Zhyryda H.V., Savchuk D.G. IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF TAX CALCULATIONS AT ENTERPRISES OF UKRAINE
The article is devoted to the problems of the imperfection of the organization and methods of accounting for tax calculations of an enterprise. There are analyzed and systematized the problems of accounting support of tax calculations in the works of scientists. It is proposed the solution of the identified problems by reforming the norms of the current legislation of Ukraine.
Keywords: tax calculations, tax reporting, tax accounting, workflow schedule, single electronic invoice.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-125

Завантажити статтю (pdf)