ОСОБЛИВОСТІ ПРИХОВУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Гайдаржийська О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного авіаційного університету
Костюнік О.В.
кандидат економічних наук , доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного авіаційного університету
Шуба Ю.О.
студентка
Національного авіаційного університету

У статті вивчено зміни, внесені до Податкового кодексу України (ПКУ). Обґрунтовано наукові знання щодо правової природи податкової системи країни. Висвітлені основні зміни у податковій системі Україні, що відбулись в результаті податкових реформ. Проаналізований вплив цих змін на платників податків та рівень податкового навантаження в країні. Визначено механізми приховування податків в Україні.
Ключові слова: податки, податкова система, реформування, бюджет, підприємство, мінімальна заробітна плата, приховування податків.

Гайдаржийская О.Н., Костюник Е.В., Шуба Ю.О. ОСОБЕННОСТИ СОКРЫТИЯ НАЛОГОВ В УКРАИНЕ
В статье изучены изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины (НКУ). Обоснованно научные знания относительно правовой природы налоговой системы страны. Освещены основные изменения в налоговой системе Украины, которые произошли в результате налоговых реформ. Проанализировано влияние этих изменений на налогоплательщиков и уровень налоговой нагрузки в стране. Определены механизмы сокрытия налогов в Украине.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, реформирование, бюджет, предприятие, минимальная заработная плата, сокрытие налогов.

Gaydarzhyska O.M., Kostiunik O.V., Shuba Yu.O. FEATURES OF TAX RESPONSIBILITY IN UKRAINE
The article deals with changes made to the Tax Code of Ukraine (PCU). The scientific knowledge on the legal nature of the tax system of the country is substantiated. The main changes in the tax system of Ukraine, which occurred as a result of tax reforms, are highlighted. The influence of these changes on taxpayers and the level of tax burden in the country is analyzed. The mechanisms of tax concealment in Ukraine are determined.
Keywords: taxes, tax system, reform, budget, enterprise, minimum wage, tax concealment.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-120

Завантажити статтю (pdf)