СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Савчук Д.Г.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри обліку і оподаткування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті визначено систему антикризового фінансового контролінгу, яка включає в себе такі підсистема: раннього попередження та реагування, антикризового планування, моніторингу та контролю та антикризової комунікації. Зазначені підсистеми виконують аналітичну, діагностичну, координаційну, консультаційно-методичну, контрольну та інформаційну функції. Одним із ключових інструментів антикризового фінансового контролінгу та складовою підсистеми раннього попередження та реагування є фінансова діагностика підприємства. Також зазначено, що інноваційною підсистемою антикризового фінансового контролінгу є антикризова фінансова комунікація з цільової групою учасників фінансових відносин, що мають місце на підприємстві.
Ключові слова: криза, фаза, функція, підсистема, контролінг, підприємство, система антикризового фінансового контролінгу.

Савчук Д.Г. СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
В статье определена система антикризисного финансового контроллинга, которая включает в себя такие подсистемы: раннего предупреждения и реагирования, антикризисного планирования, мониторинга и контроля и антикризисной коммуникации. Указанные подсистемы выполняют аналитическую, диагностическую, координационный, консультационно-методическую, контрольную и информационную функции. Одним из ключевых инструментов антикризисного финансового контроллинга и составляющей подсистемы раннего предупреждения и реагирования является финансовая диагностика предприятия. Также указано, что инновационной подсистемой антикризисного финансового контроллинга антикризисная финансовая коммуникация с целевой группой участников финансовых отношений, имеющих место на предприятии.
Ключевые слова: кризис, фаза, функция, подсистема, контроллинг, предприятие, система антикризисного финансового контроллинга.

Savchuk D.G. THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS FINANCIAL CONTROL: THEORETICAL BASIS
The article describes a system of crisis financial control, which includes such a subsystem: of early warning and response, anti-crisis planning, monitoring and control, and anti-crisis communication. . These subsystems perform analytical, diagnostic, coordination, consulting, methodological, control and information functions. One of the key tools of the anti-crisis financial control and component of the early warning and response subsystem is the financial diagnostics of the enterprise. It is also noted that the innovative subsystem of the anti-crisis financial control is the anti-crisis financial communication with the target group of participants in financial relations taking place at the enterprise.
Keywords: crisis, phase, function, subsystem, controlling, enterprise, the system of anti-crisis financial control.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-113

Завантажити статтю (pdf)