ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Насібова О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Придатченко Б.Ю.
студент
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню економічної сутності оборотних коштів та їх організації на підприємстві. Проведено аналіз наукових підходів вітчизняних та закордонних авторів стосовно трактування поняття «оборотні кошти». Розглянуто основні фактори, що лежать в основі визначення оптимальної структури оборотних коштів, яка б відповідала сучасним умовам існування вітчизняних підприємств.
Ключові слова: оборотні кошти, оборотні активи, оборотні фонди, оборотний капітал, оборотні засоби, оптимальна структура оборотних коштів, управління оборотними активами.

Насибова О.В., Придатченко Б.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию экономической сущности оборотных средств и их организации на предприятии. Проведен анализ научных подходов отечественных и зарубежных авторов относительно трактовки понятия «оборотные средства». Рассмотрены основные факторы, лежащие в основе определения оптимальной структуры оборотных средств, соответствующей современным условиям существования отечественных предприятий.
Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, оборотные фонды, оборотный капитал, оборотные средства, оптимальная структура оборотных средств, управление оборотными активами.

Nasibova O.V., Pridatchenko B.Y. THEORETICAL ASPECTS OF OPTIMIZATION OF WORKING MEANS OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to the study of the economic essence of working capital and their organization at the enterprise. The author analyzes the scientific approaches of domestic and foreign authors concerning the interpretation of the concept of «current assets». The main principles underlying the determination of the optimal structure of working capital that are in line with the current conditions of the existence of domestic enterprises are considered.
Keywords: working capital, current assets, working capital, working capital, working capital, optimal structure of working capital, management of working assets.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-111

Завантажити статтю (pdf)