СУЧАСНИЙ БАНКІНГ: РИЗИКИ ТА ЗАХИСТ

Кривцун І.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена дослідженню проблеми ефективного управління ризиками у банківській діяльності. Проаналізовано чинники впливу та систематизовано ризики банківських установ як на національному, так і на світовому ринках. Розроблено рекомендації щодо дієвого та ефективного захисту від ризиків у діяльності банків.
Ключові слова: сучасний банкінг, ризики, управління банківськими ризиками.

Кривцун И.М. СОВРЕМЕННЫЙ БАНКИНГ: РИСКИ И ЗАЩИТА
Статья посвящена исследованию проблемы эффективного управления рисками в банковской деятельности. Проанализировано факторы влияния и систематизировано риски банковских учреждений как на национальном, так и на мировом рынках. Разработано рекомендации для действенной и эффективной защиты от рисков в деятельности банков.
Ключевые слова: современный банкинг, риски, управление банковскими рисками.

Kryvtsun I.M. MODERN BANKING: RISKS AND PROTECTION
The he article is devoted to research of problem of the effective risk management in banking activity. It is analyzed the influence factors and systematized the banking risks on the national and world markets. It is developed the recommendations for the effective protection against risks in the bank activity.
Keywords: modern banking, risks, management of bank risks.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-110

Завантажити статтю (pdf)