ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Кривич Я.М.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Сумського державного університету
Пахненко О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Сумського державного університету
Матусенко Т.В.
студентка
Сумського державного університету

В статті проведено порівняльний аналіз ролі недержавних пенсійних фондів у формуванні пенсійних активів населення в зарубіжних країнах, досліджено участь недержавних пенсійних фондів та страхових компаній у формуванні пенсійних накопичень громадян України. На основі даних про чисельність та вікову структуру населення України, а також показників середнього розміру внесків в НПФ, у статті проведена оцінка максимальної ємності ринку недержавного пенсійного забезпечення для вікової групи 25-50 років та визначена частка нереалізованого потенціалу даного ринку.
Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, недержавний пенсійний фонд, пенсійна реформа, пенсійна система, потенціал ринку.

Кривич Я. Н., Пахненко Е. М., Матусенко Т. В. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В УКРАИНЕ

В статье проведен сравнительный анализ роли негосударственных пенсионных фондов в формировании пенсионных активов населения в зарубежных странах, исследовано участие негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний в формировании пенсионных накоплений граждан Украины. На основе данных о численности и возрастной структуре населения Украины, а также показателей среднего размера взносов в НПФ, в статье проведена оценка максимальной емкости рынка негосударственного пенсионного обеспечения для возрастной группы 25-50 лет и определена доля нереализованного потенциала этого рынка.
Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, негосударственный пенсионный фонд, пенсионная система, потенциал рынка.

Kryvych Ya. N., Pakhnenko O. M., Matusenko T. V. POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF NON-STATE
PENSION FUNDS IN UKRAINE

The article provides a comparative analysis of the role of non-state pension funds in the formation of pension assets of the population in foreign countries, and the research of participation of non-state pension funds and insurance companies in the formation of pension savings of Ukrainian citizens. Based on data on the size and age structure of the population of Ukraine, as well as indicators of the average size of contributions to non-state pension funds, the article assesses the maximum capacity of the non-state pension provision market for the age group of 25-50 years and determines the share of unrealized potential of this market.
Keywords: non-state pension provision, pension insurance, non-state pension fund, pension system, market potential.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-109

Завантажити статтю (pdf)