ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Золотарьова О.В.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету
Брежнєва-Єрмоленко О.В.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету
Короп Є.О.
магістрант кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету

У статті проаналізовано показники, які характеризують результати функціонування вітчизняного ринку транспортного страхування, в тому числі, досліджено стан справ в таких його ключових сегментах як автотранспортне страхування, морське та авіаційне страхування. Виділено головні тенденції та проблемні аспекти в сфері транспортного страхування України, з урахуванням яких обґрунтовано пріоритетні напрями подальшого розвитку цього важливого сегменту вітчизняного ринку страхових послуг.
Ключові слова: транспортне страхування, автострахування, морське страхування, авіаційне страхування, страховий ринок, ризики, пріоритети розвитку.

Золотарёва О.В., Брежнева-Ермоленко О.В., Короп Е.А. ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ: РЕАЛИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
В статье проанализированы показатели, которые характеризуют результаты функционирования отечественного рынка транспортного страхования, в том числе, исследовано состояние дел в таких его ключевых сегментах как автотранспортное страхование, морское и авиационное страхование. Выделены главные тенденции и проблемные аспекты в сфере транспортного страхования Украины, с учетом которых обоснованы приоритетные направления дальнейшее развитие этого важного сегмента отечественного рынка страховых услуг.
Ключевые слова: транспортное страхование, автострахование, морское страхование, авиационное страхование, страховой рынок, риски, приоритеты развития.

Zolotaryova O.V., Brezhnyeva-Yermolenko O.V., Korop E.A. TRANSPORT INSURANCE: REALITIES AND DEVELOPMENT PRIORITIES IN UKRAINE
The article analyzes the indicators, which characterizes the results of the operation of the domestic transport insurance market, including the state of affairs in its key segments such as motor insurance, marine and aviation insurance. The main trends and problematic aspects in the field of transport insurance of Ukraine are highlighted, the priority directions for the further development of this important segment of the domestic insurance market are justified.
Keywords: transport insurance, car insurance, marine insurance, aviation insurance, insurance market, risks, development priorities.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-107

Завантажити статтю (pdf)