ФОНДОВИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Заволока Л.О.
старший викладач кафедри фінансів
суб`єктів господарювання та страхування
Університу митної справи та фінансів
Лінник А.О.
студентка
Університету митної справи та фінансів
Колесник Д.С.
студентка
Університету митної справи та фінансів

У статті проаналізовано особливості функціонування фондового ринку України, а також обгрунтовано напрями підвищення його ліквідності та ефективності. Проведено аналіз основних тенденцій та закономірностей розвитку фондового ринку,динаміки обсягівторгів. Зроблено висновки щодо подальшого розвитку фондового ринку в Україні, а також надано декілька рекомендацій, покликаних покращити стан фондового ринку в майбутньому.
Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фондові біржі, акція, облігація, біржа, біржові контракти.

Заволока Л.О., Линник А.О., Колесник Д.С ФОНДОВЫЙ РЫНОК: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье проанализированы особенности функционирования фондового рынка Украины, а также обоснованы направления повышения его ликвидности и ефективности.Проведено анализ основных тенденций и закономерностей развития фондового рынка, динамики обсягивторгив. Сделаны выводы относительно дальнейшего развития фондового рынка в Украине, а также предоставлено несколько рекомендаций, призванных улучшить состояние фондового рынка в будущем.
Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, фондовые биржи, акция, облигация, биржа, биржевые контракты.

Zavoloka L.A., Linnik A.O., Kolesnik D.S. STOCK MARKET: MODERN STATE AND
DEVELOPMENT PROSPECTS

The article analyzes the peculiarities of functioning of the stock market of Ukraine, as well as substantiates directions for increasing its liquidity and efficiency. An analysis of the main tendencies and patterns of stock market development, dynamics of volumes of trades has been analyzed. Conclusions are made regarding the further development of the stock market in Ukraine, as well as several recommendations aimed at improving the stock market situation in the future.
Keywords: stock market, securities, stock exchanges, stock, bond, exchange, exchange contracts.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-106

Завантажити статтю (pdf)