ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Жаворонок А.В.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті визначено проблеми розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні (незадовільний рівень пропозиції таких послуг банківськими установами; складність нормативно-правового регулювання окремих видів таких послуг, що приводить до створення банками окремих фінансових компаній, які надають нетрадиційні послуги; необізнаність клієнтів про існування різних типів нетрадиційних банківських послуг; недостатній рівень розвитку фінансового консалтингу в країні; низький рівень кваліфікації працівників банків у сфері надання досить рідкісних нетрадиційних банківських послуг тощо). Виявлені проблеми вимагають застосування наукових підходів до їх вирішення з метою удосконалення інституційного, нормативно-правового, економічного та інформаційного забезпечення розбудови ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні.
Ключові слова: активізація, проблема, банківська послуга, нетрадиційна банківська послуга, ринок банківських послуг, ринок нетрадиційних банківських послуг.

Жаворонок А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УКРАИНЕ
В статье определены проблемы развития рынка нетрадиционных банковских услуг в Украине (неудовлетворительный уровень предложения таких услуг банковскими учреждениями; сложность нормативно-правового регулирования отдельных видов таких услуг, приводит к созданию банками отдельных финансовых компаний, которые предоставляют нетрадиционные услуги; неосведомленность клиентов о существовании различных типов нетрадиционных банковских услуг, недостаточный уровень развития финансового консалтинга в стране, низкий уровень квалификации работников банков в сфере предоставления достаточно редких нетрадиционных банковских услуг). Выявленные проблемы требуют применения научных подходов к их решению с целью усовершенствования институционального, нормативно-правового, экономического и информационного обеспечения развития рынка нетрадиционных банковских услуг в Украине.
Ключевые слова: активизация проблема, банковская услуга, нетрадиционная банковская услуга, рынок банковских услуг, рынок нетрадиционных банковских услуг.

Zhavoronok A.V. DETERMINATION OF THE MAIN PROBLEMS OF ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF MARKET OF NON-TRADITIONAL BANKING SERVICES IN UKRAINE
The article outlines the problems of the market development for non-traditional banking services in Ukraine (the unsatisfactory supply level of such services by banking institutions; the complexity of the legal regulation of certain types of such services, which leads to the creation of banks by certain financial companies that provide non-traditional services, the ignorance of clients about the existence of different non-traditional banking services; insufficient level of financial consulting development in the country; low level of qualification of bank employees in the field of providing fairly rare non-traditional banking services, etc.). The revealed problems require the application of scientific approaches to their solution in order to improve the institutional, regulatory, economic and informational support for the development of the market for non-traditional banking services in Ukraine.
Keywords: activization, problem, banking service, non-traditional banking service, banking market, non-traditional banking services market.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-104

Завантажити статтю (pdf)