БІТКОЙН ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Єлісєєва О.Є.
студентка
Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського
Волошина О.В.
старший викладач
Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського
Дідур С.В.
доктор економічних наук, професор
Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

У статті розглянуто нове поняття світової фінансової системи як «криптовалюта» та її найпоширеніша грошова одиниця «біткойн», які виникли на фоні переходу людства на новий технологічний етап, який cтосується машинізації виробництва, розробки новітніх гаджетів, переходу на безготівкові розрахунки. Досліджено економічну сутність, природу криптовалюти біткойн, а також сучасні тенденції поширення її в Україні.
Ключові слова: криптовалюта, біткойн, цифрові валюти, майнінг, інновації, інформаційна економіка, фінансова сфера, платіжна система.

Елисеева Е.Е., Волошина О.В., Дидур С.В. БИТКОЙН КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассмотрено новое понятие мировой финансовой системы как «криптовалюта» и ее самая распространенная денежная единица «биткойн», которые возникли на фоне перехода человечества на новый технологический этап, который касается машинизации производства, разработки новейших гаджетов, перехода на безналичные расчеты. Исследована экономическая сущность, природа криптовалюты биткойн, а также современные тенденции распространения ее в Украине.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, цифровые валюты, майнинг, инновации, информационная экономика, финансовая сфера, платежная система.

Yelisieieva O.Y., Voloshina O.V., Didur S.V. BITCOIN LIKE AS ELEMENT OF MODERN FINANCIAL SYSTEM
In the article the new concept of the world financial system is considered as «cryptocurrency» and the most widespread monetary item of «bitcoin», that arose up on a background passing of humanity to the new technological stage, which touches mechanization of production, development of the newest gadgets, passing to the non-cash settlements. Economic essence is investigational, nature of crypto currency bitcoin, and also modern tendencies of distribution of her in Ukraine.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, digital currency, landing, innovations, information economy, financial sphere, payment system.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-103

Завантажити статтю (pdf)