МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

Деркач Ю.Б.
кандидат економічних наук, викладач
Одеського національного економічного університету
Кречетова М.Г.
Студентка
Одеського національного економічного університету

У статті наведено динаміку валютного курсу України та економічних факторів, які здійснюють безпосередній вплив на нього, а саме: валового зовнішнього боргу, золотовалютних резервів, рахунку поточних операцій, ВВП, індексу споживчих цін. Розраховано кореляційно-регресійну модель впливу макроекономічних чинників на обмінний курс гривні до долару США.
Ключові слова: валютний курс, регресія, кореляція, валовий внутрішній продукт, золотовалютні резерви, зовнішній борг.

Деркач Ю.Б., Кречетова М.Г. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА УКРАИНЫ
В статье показана динамика валютного курса Украины и экономических факторов, которые осуществляют непосредственное влияние на него, а именно: валового внешнего долга, золотовалютных резервов, счета текущих операций, ВВП, индекса потребительских цен. Рассчитано корреляционно-регрессионную модель влияния макроэкономических факторов на обменный курс гривны к доллару США.
Ключевые слова: регрессия, корреляция, валовой внутренний продукт, золотовалютные резервы, внешний долг.

Derkach Y.B., Krechetova M.G. MACROECONOMIC FACTORS FORMING THE EXCHANGE RATE OF UKRAINE
The article presents the dynamics of Ukrainian currency exchange rate and economic factors that have a direct impact on it, namely: gross external debt, foreign exchange reserves, current operations accounts, GDP, consumer price index. The correlation-regression model of influence of macroeconomic factors on the exchange rate of Ukrainian hryvnia on the US dollar has been calculated.
Key words: exchange rate, regression, correlation, gross domestic product, international reserves, external debt.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-101

Завантажити статтю (pdf)