АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Оганезова А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині
Харківської медичної академії післядипломної освіти

У статті проаналізовано актуальність наукових досліджень та їх динаміку розвитку у сфері збереження здоров’я за допомогою відповідного категоріального апарату в інтервалі 1997-2017 рр. на основі методу Інтернет-аналізу. Сформовано підґрунтя категорійного апарату формування та розвитку здоров’яорієнтованої економіки. Встановлено, що всі категорії тегів мають загальний позитивний лінійний тренд протягом всього періоду часу, що досліджувався. Це свідчить про постійний попит у нових розробках та дослідженнях у обраній сфері сучасної науки.
Ключові слова: здоров’язбереження, здоров’яорієнтована економіка, здоров’я, метод Інтернет-аналізу, категоріальний апарат.

Оганезова А.В. АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙНОГО АППАРАТА ЗДОРОВЬЯОРИЕНТОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье проанализированы актуальность научных исследований и их динамика развития в сфере сбережения здоровья с помощью соответствующего категориального аппарата в интервале 1997-2017 гг. на основе метода Интернет-анализа. Сформирована основа категориального аппарата формирования и развития здоровьяориентованой экономики. Установлено, что все категории тегов имеют общий положительный линейный тренд в течение исследуемого периода времени. Это свидетельствует о постоянном спросе в новых разработках и исследованиях в выбранной сфере современной науки.
Ключевые слова: здоровьесбережения, здоровьяориентована экономика, здоровье, метод Интернет-анализа, категориальный аппарат.

Oganezova A.V. AN ANALYSIS OF THE CATEGORICAL APPARATUS OF A HEALTH-ORIENTED ECONOMY
In the article it is analyzed the relevance of scientific research and their dynamics in the field of healthcare through the use of the appropriate categorical apparatus in the interval 1997-2017 years on the basis of the Internet analysis method. The basis of the categorical apparatus of formation and development of a health-oriented economy was formed. It was established that all categories of tags have a general positive linear trend over the entire time period, which was investigated. This testifies to the constant demand for new developments and research in the chosen field of modern science.
Keywords: health saving, health-oriented economy, health, Internet analysis method, categorical device.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-95

Завантажити статтю (pdf)