ОГЛЯД МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Оверчук В.А.
кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри психології
Донецького національного університету ім. Василя Стуса

Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу автор робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з точки зору їх відповідності існуючим потребам осіб з інвалідністю та з врахуванням переваг та недоліків в порівнянні з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрямки подальших досліджень даної проблеми.
Ключові слова: особа з інвалідністю, працевлаштування, соціальна інтеграція

Оверчук В.А. ОБЗОР МЕТОДОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Статья посвящена проблеме социальной и экономической интеграции лиц с инвалидностью. Особое внимание уделяется проблеме трудовой (ре-)интеграции этих лиц. Автор проводит анализ факторов, препятствующих интеграции, на основе этого анализа автор проводит обзор действующих в Украине и за рубежем методов интеграции с точки зрения их соответствия существующим потрібностях лиц с инвалидностью и с учетом преимуществ и недостатков по сравнению с другими методами. Предложена систематизация этих методов, очерчены основные направления дальнейших исследований этой проблемы.
Ключевые слова: лицо с инвалидностью, трудоустройство, социальная интеграция.

Overchuk V.A. AN OVERVIEW OF THE METHODS OF SOCIO-ECONOMIC INTEGRATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS
The article is devoted to the problem of social and economic integration of people with disabilitiesю. A special attantion is paid to the problem of labour (re-)integraion. The author analyzes the factors that hinder the social and labor integration of people with special needs. On the basis of this analysis, the author reviews the integration methods in Ukraine and abroad in terms of their compliance with existing needs of people with disabilities, advantages and disadvantages in comparison with other methods. In addition, the author systematized these methods and outlined the main directions of further research of this problem.
Keywords: person with disability, employment, social integration.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-94

Завантажити статтю (pdf)