СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Личковська М.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри політичних наук і права
Державного закладу «Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського»

У статті узагальнено підходи щодо трактування поняття «трудова мобільність». Розглянуто та проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні аспекти трудової мобільності. Виділено основні фактори впливу на них. Охарактеризовано три моделі стратегії адоптації робітників до кризи. Визначені традиційні та інноваційні форми цих моделей, причини розвитку яких не є однозначними. Розкрито специфічний характер цих стратегій та форм в сучасних умовах України.
Ключові слова: мобільність, трудова мобільність, аспекти мобільності, фактори мобільності, стратегії мобільності.

Лычковская М. Р. СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ: НАЦИОНАЛЬНІЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье обобщены подходы к трактовке понятия «трудовая мобильность». Рассмотрены и проанализированы объективные и субъективные аспекты трудовой мобильности. Выделены основные факторы влияния на них. Охарактеризованы три модели стратегии адаптации работников к кризису. Определены традиционные и инновационные формы этих моделей, причины развития которых не являются однозначными. Раскрыт специфический характер этих стратегий и форм в современных условиях Украины.
Ключевые слова: мобильность, трудовая мобильность, аспекты мобильности, факторы мобильности, стратегии мобильности.

Lichkovska M. R. ESSENCE AND TENDENCIES OF FORMING OF LABOUR MOBILITY: NATIONAL PROBLEMS
In the article generalized approaches are in relation to interpretation of concept «labour mobility». It is considered and analysed objective and subjective aspects of labour mobility. The basic factors of influence are distinguished on them. Three models of strategy of adaptation of workers are described to the crisis. The traditional and innovative forms of these models, reason of development of that are not certain unambiguous. Specific character of these strategies and forms is exposed in the modern terms of Ukraine.
Keywords: mobility, labour mobility, aspects of mobility, factors of mobility, strategy of mobility.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-93

Завантажити статтю (pdf)