ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кузьмінська Н.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Національного технічного університету України
«Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»
Солосіч О.С.
студент
Національного технічного університету України
«Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»

У статті досліджено економічні аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні. Проведений аналіз щодо місця нашої країни за показниками рівень зайнятості жіночого населення та рівень дотримання прав жінок в різних країнах світу. На прикладі ринку праці висвітлено існуючі гендерні диспропорції у галузевому та регіональному розрізах, визначено основні причини їх виникнення. Обґрунтовано застосування окремих елементів гендерної політики для підвищення ефективності розподілу та використання коштів державних та місцевих бюджетів.
Ключові слова: гендерна рівність, гендерні диспропорції, гендерно-орієнтоване бюджетування.

Кузьминская Н.Л., Солосич А.С. ЕКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
В УКРАИНЕ НА ПУТИ К ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

В статье проведено исследование экономических аспектов обеспечения гендерного равенства в Украине. Проведен анализ относительно места нашей страны по показателям уровень занятости женского населения и уровень соблюдения прав женщин в разных странах мира. На примере ринка труда высветлены существующие гендерные диспропорции в отраслевом и региональном разрезах, определены основные причины их возникновения. Обосновано использование отдельных элементов гендерной политики для повышения эффективности распределения государственных и городских бюджетов.
Ключевые слова: гендерное равенство, гендерные диспропорции, гендерно-ориентированное бюджетирование.

Kuzminska N., Solosich A. ECONOMIC ASPECTS OF THE PROBLEM OF ACHIEVEMENT GENDER EQUALITY IN UKRAINE
ON THE WAY TO EUROPEAN INTEGRATION

The article analyzes the economic aspects of ensuring gender equality in Ukraine. The analysis was made regarding the place of our country in terms of the level of employment of the female population and the level of respect for the rights of women in different countries of the world. On the example of the labor market, existing gender disproportions in the sectoral and regional sections are highlighted, the main causes of their occurrence are identified. The use of separate elements of gender policy to improve the efficiency of distribution and use of state and local budgets funds is substantiated.
Key words: gender equality, gender disproportions, gender-oriented budgeting.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-92

Завантажити статтю (pdf)