КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ

Карпенко Н.М.
кандидат наук з державного управління, доцент
доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
Запорізького національного технічного університету
Ямчук Г.М.
агент служби організації перевезень
Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Аерохендлінг»

У статті розкрито соціально-економічну сутність корпоративної соціальної відповідальності. Виконано дослідження корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних авіаперевізників та представлено зарубіжний досвід відповідальності. Окреслено стратегічні пріоритетні напрямки розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, авіаперевізник, пасажиропотік, корпоративна культура, імідж компанії.

Карпенко Н.Н., Ямчук А.Н. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
В статье раскрыто социально-экономическую сущность корпоративной социальной ответственности. Выполнено исследование корпоративной социальной ответственности отечественных авиаперевозчиков и представлен зарубежный опыт ответственности. Определены стратегические приоритетные направления развития корпоративной социальной ответственности в Украине.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, авиаперевозчик, пассажиропоток, корпоративная культура, имидж компании.

Karpenko N.M., Yamchuk G.M. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF DOMESTIC AIR CARRIERS
The article deals with the socio-economic essence of the corporate social responsibility. The research of corporate social responsibility of domestic air carriers is carried out and the foreign experience of responsibility is presented. Strategic priority directions of development of corporate social responsibility in Ukraine are outlined.
Keywords: corporate social responsibility, air carrier, passenger traffic, corporate culture, company image.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-91

Завантажити статтю (pdf)