ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ АВТОНОМІЄЮ ЗВО

Дериховська В.І.
кандидат економічний наук,
доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
Степуріна С.О.
кандидат економічний наук,
доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Стаття присвячена дослідженню питання становлення інституційної автономії системи вищої освіти України в цілому та розвитку організаційної автономії закладів вищої освіти зокрема. Представлено організаційну автономію ЗВО як підсистему університетської автономії, визначено проблемне поле на шляху підвищення рівня організаційної автономії вітчизняних ЗВО та запропоновано перспективний план дій щодо підвищення рівня як організаційної, так й інституціональної автономії ЗВО.
Ключові слова: інституційна автономія, заклад вищої освіти (ЗВО), організаційна автономія ЗВО, підсистема.

Дериховская В.И., Степурина С.А. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ АВТОНОМИЕЙ ВУЗ

Статья посвящена исследованию вопросам становления институциональной автономии системы высшего образования Украины в целом и развития организационной автономии высших учебных заведений в частности. Представлено организационную автономию ВУЗ как подсистему университетской автономии, определено проблемное поле на пути повышения уровня организационной автономии отечественных ВУЗ и предложен перспективный план действий по повышению уровня как организационной, так и институциональной автономии ВУЗ.
Ключевые слова: институциональная автономия, высшее учебное заведение (ВУЗ), организационная автономия ВУЗ, подсистема.

Derykhovska V., Stepurina S. INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL
AUTONOMY OF IHE

The article is devoted to the research of the formation of institutional autonomy of the system of higher education of Ukraine as a whole and the development of organizational autonomy of institutions of higher education in particular. The organizational autonomy of IHE as the subsystem of university autonomy is presented, the problem field on the way of raising the level of organizational autonomy of domestic IHE is determined, and a promising action plan for increasing the level of both organizational and institutional autonomy of IHE is proposed.
Keywords: institutional autonomy, institution of higher education (IHE), organizational autonomy of IHE, subsystem.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-90

Завантажити статтю (pdf)