ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР У РЕГІОНІ

Косінський П.М.
аспірант
Луцького національного технічного університету

Сьогодні, в нашій державі є актуальним розвиток виробництв із поглибленої переробки технічних сільськогосподарських культур. Дані виробництва сприятимуть раціональному та безвідходному використанню даних культур, забезпечать населення регіону екологічно чистою продукцією, збільшать фінансові надходження до бюджетів місцевих територіальних громад. Досліджено, що виробництво та переробка технічних сільськогосподарських культур є стратегічно важливою для розвитку економіки регіонів. Проведено аналіз динаміки посівних площ сільськогосподарських культур у Волинській області. Також, проаналізовано зміни в структурі обсягів виробництва технічних культур.  Доведено доцільність створення комплексного виробництва із переробки технічних культур. Запропоновано напрями та інструменти економічного стимулювання переробки технічних культур у регіоні.
Ключові слова: технічні культури, олійні культури, переробка, стимулювання, інструменти економічного стимулювання.

Косинский П.Н. ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ
КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ

Сегодня, в нашем государстве является актуальным развитие производств с углубленной переработки технических сельскохозяйственных культур. Данные производства будут способствовать рациональному и безотходном использованию данных культур, обеспечат население региона экологически чистой продукцией, увеличат финансовые поступления в бюджеты местных территориальных общин. Иследовано, что производство и переработка технических сельскохозяйственных культур является стратегически важной для развития экономики регионов. Проведен анализ динамики посевных площадей сельскохозяйственных культур в Волынской области. Также, проанализированы изменения в структуре объемов производства технических культур. Доказана целесообразность создания комплексных производства по переработке технических культур. Предложены направления и инструменты экономического стимулирования переработки технических культур в регионе.
Ключевые слова: технические культуры, масличные культуры, переработка, стимулирования, инструменты экономического стимулирования.

Kosinsky P.M. THE TOOLS FOR ECONOMIC IMPROVEMENT OF TECHNICAL CULTURES IN THE REGION
Today, in our country, the development of deep-processed processing of technical crops is relevant. The production data will contribute to rational and non-wasteful use of these crops, provide the population of the region with environmentally friendly products, increase financial receipts to the budgets of local communities. It was investigated that the production and processing of technical crops is strategically important for the economic development of the regions. The analysis of the dynamics of crop area of agricultural crops in the Volyn region was carried out. Also, changes in the structure of production volumes of technical crops were analyzed. The expediency of creating complex industrial crops processing has been proved. The directions and tools of economic stimulation of processing of technical crops in the region are offered.
Keywords: technical crops, oil crops, processing, stimulation, tools of economic stimulation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-88

Завантажити статтю (pdf)