КІБЕРНЕТИЧНЕ УЯВЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Метіль Т.К.
старший викладач 
кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Дано уявлення маркетингової системи регіону як кібернетичної системи із зворотними взаємодоповнюючими зв'язками. Визначено, що маркетингова система регіону підпорядковується таким принципам: моделювання, ціленаправленності, фізичності, двоїстості. Охарактеризовано структура системи маркетингу регіону, згідно загальної теорії систем.
Ключові слова: система, принцип, зворотний зв'язок, маркетинг, інформація, моделювання.

Метиль Т.К. КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Даны представления маркетинговой системы региона как кибернетической системы с обратными взаимодополняющими связями. Определено, что маркетинговая система региона подчиняется таким принципам: моделирование, целенаправленности, физичности, двойственности. Охарактеризованы структура системы маркетинга региона, согласно общей теории систем. Даны представления маркетинговой системы региона как кибернетической системы с обратными взаимодополняющими связями.
Ключевые слова: система, принцип, обратная связь, маркетинг, информация, моделирование.

Metіl T.K. CIBERNETIC VIEW OF THE MARKETING SYSTEM OF THE REGION
The performance of the marketing system of the region as a cybernetic system with the reverse complementary relationships. Determined that the marketing system of the region is subject to the following principles: modeling, cleanplanet, fishnet, duality. Described the structure of the marketing system of the region, according to General systems theory.
Key words: system, principle, feedback, marketing, information, modeling.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-86

Завантажити статтю (pdf)