МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Дрогомирецька Л.Ф.
Аспірант відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Державної установи “Інституту регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього Національної академії наук України ”

Досліджено трактування терміну «громада» у різних сферах науки. Проведено схему еволюції визначення поняття «територіальна громада» в економічній науці та систематизовано підходи до визначення сутності дефініції «територіальна громада» в умовах децентралізації влади на основі узагальнення теоретичних уявлень, що дозволило уточнити її економічний зміст.
Ключові слова: громада, територіальна громада, децентралізація, влада, добровільне об’єднання територіальних громад, методологічні підходи.

Дрогомирецкая Л.Ф. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН В УСЛОВИЯХ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ

Исследована трактовка термина «общество» в различных сферах науки. Проведено схему эволюции определение понятия «территориальная община» в экономической науке и систематизированы подходы к определению сущности дефиниции «территориальная община» в условиях децентрализации власти на основе обобщения теоретических представлений, что позволило уточнить ее экономическое содержание.
Ключевые слова: общество, территориальная община, децентрализация, власть, добровольное объединение территориальных общин, методологические подходы.

Drohomyretska L.F. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE
CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

The interpretation of the term «community» in various fields of science is researched. The scheme of evolution of the definition of the concept of «territorial community» in economic science was carried out and the approaches to defining the essence of the definition of «territorial community» in the conditions of decentralization of power based on the generalization of theoretical representations were systematized, which made it possible to specify its economic content.
Keywords: community, territorial community, decentralization, power, voluntary association of territorial communities, methodological approaches.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-84

Завантажити статтю (pdf)