УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

Циган Р.М.
старший викладач
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Бондаренко І.В.
студентка
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Зеленська В.В.
студентка
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті досліджено понятійний апарат категорії «відтворення основних засобів» та уточнено визначення. Удосконалено механізм управління процесом відтворення основних засобів на підставі чинників, на які можуть впливати управлінські рішення. Запропоновано прийняти методичний підхід щодо аналізу впливу амортизації на процес відтворення основних засобів.
Ключові слова: відтворення, основні засоби, управління, механізм, підхід, чинники, амортизація.

Цыган Р. М., Бондаренко И. В., Зеленская В. В. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследованы понятийный аппарат категории «воспроизводства основных средств» и уточнено определение. Усовершенствован механизм управления процессом воспроизводства основных средств на основании факторов, на которые могут влиять управленческие решения. Предложено принять методический подход к анализу влияния амортизации на процесс воспроизводства основных средств.
Ключевые слова: воспроизведение, основные средства, управление, механизм, подход, факторы, амортизация.

Tsyhan R. M., Bondarenko I. V., Zelenska V. V., IMPROVED MECHANISM FOR MANAGING THE PROCESS OF
REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF ENTERPRISES

The article deals with the conceptual apparatus of the category "reproduction of fixed assets" and clarifies the definition. The mechanism for managing the process of reproduction of fixed assets is improved on the basis of factors that may be influenced by managerial decisions. It is suggested to adopt a methodical approach to analyzing the effect of depreciation on the process of reproduction of fixed assets.
Key words: reproduction, basic means, management, mechanism, approach, factors, depreciation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-82

Завантажити статтю (pdf)