СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Супрун С.Д.
Кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та міжнародних відносин
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена особливостям формування системи оцінки перспектив розвитку підприємства. В основі такої системи оцінки доцільно використовувати метод аналізу ієрархій, який дозволяє визначити різноманітні сценарії перспектив розвитку конкретного підприємства. Відмічено, що інтегрованість процесу оцінювання перспектив розвитку підприємства являє собою наявність певних (особливих) властивостей, відповідно до яких процес оцінювання є процесом динамічним, стохастичним та потребує системи (набору) оцінних критеріїв, які можуть змінюватись в залежності від поставлених цілей та наявності необхідної інформації.
Ключові слова: система оцінки, перспективи розвитку підприємства, конкурентоспроможність підприємства, метод аналізу ієрархій, системний підхід, властивості системи.

Супрун С.Д. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена особенностям формирования системы оценки перспектив развития предприятия. В основе такой системы оценки целесообразно использовать метод анализа иерархий, который позволяет определить различные сценарии перспектив развития конкретного предприятия. Отмечено, что интегрированность процесса оценки перспектив развития предприятия представляет собой наличие определенных (особых) свойств, согласно которым процесс оценки является процессом динамичным, стохастическим и нуждается в системе (наборе) оценочных критериев, которые могут варьироваться в зависимости от поставленных целей и наличия необходимой информации.
Ключевые слова: система оценки, перспективы развития предприятия, конкурентоспособность предприятия, метод анализа иерархий, системный подход, свойства системы.

Suprun S.D. EVALUATION SYSTEM FOR THE ENTERPRISE DEVELOPMENT PROSPECTS
The article is devoted to the peculiarities of forming a system for assessing the prospects of enterprise development. At the heart of such a system of evaluation, it is advisable to use the method of hierarchy analysis, which allows you to define a variety of scenarios for the development of a specific enterprise. It is noted that the integration of the process of evaluating the prospects of enterprise development is the presence of certain (special) properties, according to which the process of evaluation is a dynamic, stochastic process and requires a system (set of) evaluation criteria that can vary depending on the goals and the availability of the necessary information.
Keywords: system of evaluation, prospects of enterprise development, enterprise competitiveness, hierarchy analysis method, system approach, system properties.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-77

Завантажити статтю (pdf)