ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Судакова О.І.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Іванов В.І.
магістр
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Медведєв Р.С.
магістр
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Стаття присвячена акутуальним питанням забезпечення інформаційної безпеки персоналу в стратегіях розвитку підприємства. Рівень інформаційної сталості персоналу визначається інформаційно-психологічною сталістю окремих його співробітників. Рівень захищеності співробітника як елемента персоналу визначається рівнем його захищеності у всіх можливих станах, в яких він може знаходитися, та у всіх можливих станах переходів між ними. Запропоновано комплексну оцінку рівня захищеності персоналу, яка визначається інтегральним показником, що використовує міру його захищеності в різних становищах.
Ключові слова: економічна безпека розвитку підприємства, рівень інформаційно-психологічної сталості персоналу, інтегральний показник, комплексна оцінка рівня захищеності персоналу.

Судаковая О.И., Иванов В.И., Медведев Р.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛА В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена акутуальним вопросам обеспечения информационной безопасности персонала в стратегиях развития предприятия. Уровень информационой устойчивости персонала определяется информационно-психологической устойчивостью отдельных его сотрудников. Уровень защищенности сотрудника как элемента персонала определяется уровнем его защищенности во всех возможных состояниях, в которых он может находиться, и во всех возможных состояниях переходов между ними. Предложена комплексная оценка уровня защищенности персонала, которая определяется интегральным показателем, который использует меру его защищенности в разных состояниях.
Ключевые слова: экономическая безопасность развития предприятия? уровень информационно-психологической устойчивости персонала, интегральный показатель, комплексная оценка уровня защищенности персонала.

Sudakova О.I., Ivanov V.I., Medvedev R.С. THEORETICAL BASES OF MAINTENANCE OF INFORMATION SAFETY OF THE PERSONNEL IN
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES

The article is devoted to the actuality of maintenance of information safety of the personnel in strategy of development of the enterprises. The level of information-psychological stability of personnel is determined by the information-psychological stability of its individual employees. The level of protection of an employee as an element of personnel is determined by the level of its security in all possible states in which it can be located, and in all possible states of transitions between them. A comprehensive assessment of the level of personnel security is proposed, which is determined by the integral indicator and uses the measure of its protection in various positions.
Key words: economic security of enterprise development, level of information-psychological stability of personnel, integral indicator, comprehensive assessment of the level of personnel security.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-76

Завантажити статтю (pdf)