ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Савіна С.С.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу
Вінницького національного аграрного університету

В статті розглядається проблеми фінансового планування підприємства. Особливу увагу приділено сутності та принципам фінансового планування. Серед них принципи єдності, безперервності, гнучкості, точності, участі, зворотного зв’язку. Запропоновано здійснювати формування системи фінансового планування на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному.
Ключові слова: фінансове планування, система фінансового планування, бюджетування, фінансова стратегія, бізнес-план, контролінг.

Савина С.С. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье рассматривается проблемы финансового планирования предприятия. Особое внимание уделено сущности и принципам финансового планирования. Среди них принципы единства, непрерывности, гибкости, точности, участия, обратной связи. Предложено осуществлять формирование системы финансового планирования на трех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном.
Ключевые слова: финансовое планирование, система финансового планирования, бюджетирования, финансовая стратегия, бизнес-план, контроллинг.

Savina S.S. FORMATION OF THE FINANCIAL PLANNING SYSTEM OF AN ENTERPRISE UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Problems of financial planning of an enterprise are considered in the article deal. Particular attention is paid to the essence and principles of financial planning. Among them are the principles of unity, continuity, flexibility, accuracy, participation, feedback. It is proposed to create a system of financial planning at three levels: strategic, tactical and operational.
Key words: financial planning, financial planning system, budgeting, financial strategy, business plan, controlling.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-74

Завантажити статтю (pdf)