ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пілявоз Т.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва та фінансової діяльності
Вінницького національного технічного університету
Глущенко Л.Д.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту
Вінницького національного технічного університету

Стаття присвячена розгляду організаційно-економічного забезпечення системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства. Визначено компоненти та взаємозв’язок підсистем системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства. Досліджено та систематизовано принципи формування організаційно-економічного забезпечення системи управління інноваційним розвитком підприємства як сукупності класичних та специфічних принципів функціонування. Виокремлено функції, що виконує кожна підсистема системи управління інноваційним розвитком. Охарактеризовано методи, що можуть застосовуватись для здійснення ефективного процесу управління інноваційним розвитком.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, система управління інноваційним розвитком, промислове підприємство, організаційно-економічне забезпечення.

Пилявоз Т.Н., Глущенко Л.Д. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена рассмотрению организационно-экономического обеспечения системы управления инновационным развитием промышленного предприятия. Определены компоненты и взаимосвязь подсистем системы управления инновационным развитием промышленного предприятия. Исследованы и систематизированы принципы формирования организационно-экономического обеспечения системы управления инновационным развитием предприятия как совокупности классических и специфических принципов функционирования. Выделены функции, которые выполняет каждая подсистема системы управления инновационным развитием. Охарактеризованы методы, которые могут применяться для осуществления эффективного процесса управления инновационным развитием.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, система управления инновационным развитием, промышленное предприятие, организационно-экономическое обеспечение.

Piliavoz T., Hlushchenko L. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISE

The article is devoted to consideration of organizational and economic support of the system of management of innovative development of an industrial enterprise. The components and interconnection of the subsystems of the management system with innovative development of the industrial enterprise are determined. The principles of forming the organizational and economic support of the system of management of innovative development of the enterprise as a set of classical and specific principles of functioning are investigated and systematized. The functions performed by each subsystem of the management system of innovative development are distinguished. The methods that can be used to implement an effective innovation management process are described.
Keywords: innovation, innovation development, innovation development management system, industrial enterprise, organizational and economic support.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-73

Завантажити статтю (pdf)