ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Пархоменко О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління та адміністрування
Навчально-наукового інституту «Каразінської школи бізнесу»
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Осадча А.О.
магістрант
Навчально-наукового інституту «Каразінської школи бізнесу» 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Стаття присвячена дослідженню шляхів організації ланцюга створення вартості з використанням сталого підходу як способу організації діяльності підприємства. Розглянуто побудову ланцюга вартості за М. Портером. Обґрунтовано доцільність використання підходу сталого розвитку у ланцюгу вартості. Досліджено як сталий ланцюг вартості може бути інтегрований у бізнес-стратегію підприємства.
Ключові слова: бізнес-стратегія, економіка замкнутого циклу, ланцюг створення вартості, сталий ланцюг вартості, сталий розвиток, сталість, цілі сталого розвитку.

Пархоменко Е.С., Осадчая А.О. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕПОЧКИ
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Статья посвящена исследованию путей организации цепочки создания стоимости с использованием устойчивого подхода как способа организации деятельности предприятия. Рассмотрено построение цепи стоимости по М. Портеру. Обоснована целесообразность использования подхода устойчивого развития в цепочке стоимости. Исследовано как устойчивая цепочка стоимости может быть интегрирована в бизнес-стратегию предприятия.
Ключевые слова: бизнес-стратегия, устойчивая цепочка стоимости, устойчивое развитие, устойчивость, цели устойчивого развития, цепочка создания стоимости, экономика замкнутого цикла.

Parkhomenko О.S., Osadcha А.О. USING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH IN THE PROCESS OF ORGANIZING A VALUE
CHAIN AT AN ENTERPRISE

The article is devoted to research ways of value chain organization with using sustainable approach as a way of activity organization of the enterprise. The construction of a value chain by M. Porter is considered. The expediency of using the sustainable development approach in the value chain is substantiated. Integration of sustainable value chain into the business strategy of the enterprise is investigated.
Keywords: business strategy, circular economy, sustainability, sustainable development, sustainable development goals, sustainable value chain, value chain creation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-71

Завантажити статтю (pdf)