КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Отливанська Г.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління,
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

В статі розглянуто особливості розрахунку економічної доданої вартості підприємства та зміст капітальних еквівалентів. Сформульовано порядок визначення економічної доданої вартості із використанням даних фінансової звітності телекомунікаційних компаній України та НБУ, склад коригування даних, що застосовуються для її обчислення. Проведено розрахунок економічної доданої вартості та рентабельності інвестованого капіталу за чистим скоригованим прибутком для трьох крупних телекомунікаційних компаній України ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» за період 2011-2017 рр., проаналізовано їх динаміку у взаємозв'язку з показниками капітального інвестування.
Ключові слова: Економічна додана вартість, капітальні інвестиції, телекомунікаційна компанія, інвестиційна діяльність, рентабельність інвестованого капіталу.

Отливанская Г.А. КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены особенности расчета экономической добавленной стоимости предприятия и содержание капитальных эквивалентов. Сформулирован порядок определения экономической добавленной стоимости с использованием данных финансовой отчетности телекоммуникационных компаний Украины и НБУ, корректировки данных, применяемых для ее вычисления. Проведен расчет экономической добавленной стоимости и рентабельности инвестированного капитала по чистой скорректированной прибыли для трех крупных телекоммуникационных компаний Украины ПАО «Укртелеком», ЧАО «Киевстар», ЧАО «ПФ Украины» за период 2011-2017 гг., ппроанализирована её динамика во взаимосвязи с показателями капитального инвестирования.
Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, капитальные инвестиции, телекоммуникационная компания, инвестиционная деятельность, рентабельность инвестированного капитала.

Otlyvanska G. UKRAINIAN TELECOMMUNICATION COMPANIES’ CAPITAL INVESTMENTS IN THE FORMATION OF EVA
The article considers the features of the Economic Value Added calculation and the content of the capital equivalents. The procedure that uses a determination of the Economic Value Added with data of Ukrainian telecommunication company’s financial statements and the National Bank of Ukraine is defined. The adjustments of data that are used for the EVA calculation is given. The Economic Value Added and Return on Capital for three major Ukrainian telecommunication companies Public JSC "Ukrtelecom", Private JSC "Kyivstar", Private JSC "VF Ukraine" in 2011-2017 has been analyzed in parallel with indicators of capital investments.
Key words: Economic Value Added, Capital Investments, Telecommunication Company, Investment Activity, Return on Capital.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-70

Завантажити статтю (pdf)