ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Носань Н.С.
доцент кафедри економіки та підприємництва
Черкаського державного технологічного університету

У статті розглянуто особливості оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів у країнах Європейського Союзу. Виокремлено та охарактеризовано дві групи країн за видом здійснюваної діяльності у сільськогосподарських кооперативах. Описано та визначено особливості податкових систем та державної підтримки малого та середнього бізнесу у різних європейських країнах.
Ключові слова: оподаткування, підприємництво, сільськогосподарська кооперація, євроінтеграція, малий та середній бізнес.

Носань Н.С. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

В статье рассмотрены особенности налогообложения деятельности сельскохозяйственных кооперативов в странах Европейского Союза. Выделены и охарактеризованы две группы стран по виду осуществляемой деятельности в сельскохозяйственных кооперативах. Описаны и определены особенности налоговых систем и государственной поддержки малого и среднего бизнеса в различных европейских странах.
Ключевые слова: налогообложение, предпринимательство, сельскохозяйственная кооперация, евроинтеграция, малый и средний бизнес.

Nosan N.S. FEATURES OF TAXATION OF SMALL AGRICULTURAL ENTREPRENEURS: EUROPEAN EXPERIENCE
The article considers the peculiarities of taxation of agricultural cooperatives in the European Union countries. Two groups of countries according to the type of activity carried out in agricultural cooperatives are distinguished and characterized. There are defined the features of tax systems and state support of small and medium business in different European countries.
Keywords: taxation, entrepreneurship, agricultural co-operation, eurointegration, small and medium business.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-68

Завантажити статтю (pdf)