АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Новик І.В.
старший викладач кафедри фінансово – економічної безпеки,
обліку і оподаткування
Української академії друкарства

У статті розглянуто стадії економічного циклу підприємства; досліджено процес протікання кризи підприємства; визначено зовнішні та внутрішні загрози кризи; запропоновано модель антикризової політики підприємства; виокремлено конкретні принципи проведення антикризової політики; проаналізовано основні напрями підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання як результату реалізації антикризової політики.
Ключові слова: економічний цикл, криза, підприємство, зовнішні загрози, внутрішні загрози, антикризова політика, модель антикризової політики.

Новик И.В. АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрены стадии экономического цикла предприятия; исследован процесс протекания кризиса предприятия; определены внешние и внутренние угрозы кризиса; предложена модель антикризисной политики предприятия; выделены конкретные принципы проведения антикризисной политики; проанализированы основные направления повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования как результата реализации антикризисной политики.
Ключевые слова: экономический цикл, кризис, предприятие, внешние угрозы, внутренние угрозы, антикризисная политика, модель антикризисной политики.

Novyk I.V. ANTICRISIS POLICY OF SUBJECTS OF BUSINESS
The article describes the stages of the economic cycle of the company; is investigated the process of the crisis of the company; is identified external and internal threats of the crisis; proposed model of anticrisis policy of the company; specific principles of anticrisis policy are specified; the main directions of improving the efficiency of business entities as a result of the implementation of anticrisis policy are analyzed.
Keywords: economic cycle, crisis, enterprise, external threats, internal threats, anticrisis policy, model of anticrisis policy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-67

Завантажити статтю (pdf)