ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА
ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ОЦІНКИ

Навольська Н.В.
кандидат економічних наук.,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто погляди авторів на сутність поняття «економічна ефективність», «управління ефективністю», досліджено фактори підвищення економічної ефективності, сформовано систему показників щодо оцінки економічної ефективності, розглянуто підходи щодо управління економічною ефективністю.
Ключові слова: економічна ефективність, результат, управління, фактори, чинники, показники.

Навольськая Н.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЕ ОЦЕНКИ

В статье рассмотрены взгляды авторов на сущность понятия «экономическая эффективность», «управление эффективностью», исследованы факторы повышения экономической эффективности, сформирована система показателей для оценки экономической эффективности, рассмотрены подходы к управлению экономической эффективностью.
Ключевые слова: экономическая эффективность, результат, управления, факторы, факторы, показатели.

Navolska N.V. THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES AND
SELECTION OF INDICATORS OF ITS EVALUATION

The authors’ views on the concept of «economic efficiency», «efficiency management», factors of increasing the economic efficiency, the system of indicators for the estimation of economic efficiency, the approaches to management of economic efficiency were considered in the article.
Keywords: economic efficiency, result, management, factors, aspects, indicators.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-66

Завантажити статтю (pdf)