ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГНУЧКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

Мерінова С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті представлено схему здійснення економічної оцінки гнучкості виробничої системи, яка базується на імітаційній методології. Визначено системні взаємозв’язки, досліджено впливові параметри, коригування яких забезпечує якісну і кількісну гнучкість виробничих систем. Обґрунтовано ефективність використання методів економічної оцінки гнучких виробничих систем з метою досягнення оптимального рівня гнучкості.
Ключові слова: гнучка виробнича система, адаптивність системи, економічна оцінка, імітаційне моделювання, оптимізація.

Меринова С.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИБКОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В статье представлена схема проведения экономической оценки гибкости производственной системы, основанная на имитационной методологии. Определены системные взаимосвязи, исследованы влияющие параметры, корректирование которых обеспечивает качественную и количественную гибкость производственных систем. Обоснована эффективность использования методов экономической оценки гибких производственных систем с целью достижения оптимального уровня гибкости.
Ключевые слова: гибкая производственная система, адаптивность системы, экономическая оценка, имитационное моделирование, оптимизация.

Merinova S.V. ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCTION SYSTEM FLEXIBILITY
The article highlights the conducting scheme of the production system flexibility economic evaluation, based on the simulation methodology. The system associations have been determined, influential parameters, which adjustments ensures the production systems qualitative and quantitative flexibility, have been investigated. The efficiency of the of the production system flexibility economic evaluation aimed to achieve an optimal flexibility level has been substantiated.
Key words: flexible production system, adaptability of the system, economic evaluation, simulation modeling, optimization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-65

 

Завантажити статтю (pdf)