МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ліснічук О.А.
кандидат економічних наук кафедри фінансів імені Л.Л.Тарангул
Університету державної фіскальної служби України
Нестерчук Т.А.
магістрант
Університету державної фіскальної служби України

У статті розглянуто необхідність фінансової стійкості підприємства та досліджено різні підходи до трактування сутності даного поняття. Виявлені зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства. Розкрито комплексну методику визначення та проаналізовано систему показників оцінки фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз фінансової стійкості, відносні показники, абсолютні показники, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, недостатня фінансова стійкість, надлишкова фінансова стійкість.

Лисничук О.А, Нестерчук Т.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена необходимость финансовой устойчивости предприятия и исследованы различные подходы к трактовке сущности данного понятия. Обнаруженные внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия. Раскрыта комплексная методика определения и проанализирована система показателей оценки финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, анализ финансовой устойчивости, относительные показатели, абсолютные показатели, порог рентабельности, запас финансовой устойчивости, недостаточная финансовая устойчивость, избыточная финансовая устойчивость.

Lisnichuk O.A, Nesterchuk T.A. METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE
The article considers the necessity of financial stability of an enterprise and examines different approaches to the interpretation of the essence of this concept. The revealed external and internal factors influencing the financial stability of the enterprise. The complex methodology and system of indicators of financial sustainability estimation of the enterprise are analyzed.
Keywords: financial stability, financial stability analysis, relative indicators, absolute indicators, profitability threshold, financial stability reserve, insufficient financial stability and excessive financial stability.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-63

Завантажити статтю (pdf)